Park Street Intermediate School

3205 Park Street | Grove City, Ohio 43123

Phone: (614) 801-8800 | Fax: (614) 871-4209 | Attendance: (614) 801-8802

Jeffrey Jones, Principal | Amy O'Neal, Assistant Principal

To access SWCSD's Back-to-School website, please CLICK HERE.

PSIS 2020 - 2021 March "All In" Letter


To translate our Website into another language, please follow the steps below:

1. Right-click on any page of the Site (not the header or calendar)2. Click on the 'Translate to English' link under Cast...3. Click on the ‘Options’ drop down arrow4. Click on ‘Change languages’ and select the language you would like the site translated into5. Click on the ‘Translate’ button From this point forward, the selection is remembered by the browser and you can right-click on any page and ‘Translate to <<chosen language>>' will appear. If during Step 3 above, you click on ‘Always translate English’ the site will always appear in the language you select in Steps 4 & 5.

En Español:

Para traducir nuestra página de internet a otro idioma, por favor siga los siguientes pasos: Haga clic derecho en cualquier parte de cualquier página de la red (no en el encabezado o calendario)Haga clic en “Translate to English” (Traducir al inglés) ...Haga clic con la flecha desplegable en donde dice “Options” (Opciones)Haga clic en la opción que dice “Change languages” (Cambiar idiomas) y seleccione el idioma que desea Haga clic en la opción que dice “Translate” (Traducir)A partir de este momento, el navegador recordará la selección escogida y puede hacer clic derecho en cualquier página y 'Translate to << idioma elegido >>' aparecerá.Si en el paso 3, usted hace clic en 'Always translate English' (siempre traduzca en inglés), la red siempre aparecerá en el idioma que seleccionó en los pasos 4 y 5.

In Somali:

Si aad u tarjunto websaydkeyaga luqad kale,fadlan raac tallaabooyinka hoose:1. Riix-Midigta bog kasta ee ku yaal goobta (Aanan ahayn qeybta sare ama meesh jadwalka).2. Riix meesha ku qoron "U tarjun Ingariis" isku xirka ka hooseeya3. Riix meesha‘xulasho’ hoos u dhac fallarta.4. Riix meesha ‘Beddel Luqadaha’ka dooro luqadda aad dooneyso in lagugu tarjumo goobta. 5. Riix meesha badhank ‘Tarjun’Laga bilaabo halkan adigoo horey u soconaya,meelaha aad xulatay ayaa xusuusan doona barnaamijka kumbiyuutarka ee lagu furo xogaha hadana riix midig ee bog walba oo kuutarjumaya luqadda aad xulatay>>'ayaa kuu soo muuqanayaMarkii aad joogto talaabta 3xaad kor,oo aad riixdo"Had iyo jeer 'tarjun ingariis'Had iyo jeer boggu wuxuu ku tusinayaa laqadda aad dooratay ee talaabooyinka 4,5Language Assistance Notification:

South-Western City Schools will take reasonable steps to ensure that persons with Limited English Proficiency (LEP) have meaningful access and an equal opportunity to participate in all services, activities, and programs available throughout the district. It is the policy of SWCSD to ensure meaningful communication with LEP students and families and to communicate information related to the education of all students. All services needed to comply with this policy will be provided for students and their families in need of such assistance free of charge. For assistance, please call 614-801-8800.


En Español:

South-Western City Schools tomará medidas razonables para garantizar que las personas con dominio limitado del inglés (LEP) tengan un acceso significativo y una oportunidad equitativa de participar en todos los servicios, actividades y programas disponibles en todo el distrito. Es política de SWCSD asegurar una comunicación significativa con los estudiantes LEP y sus familias y comunicar información relacionada con la educación de todos los estudiantes. Todos los servicios necesarios para cumplir con esta política se proporcionarán a los estudiantes y sus familias que necesiten dicha asistencia sin cargo. Para obtener ayuda, llame al 614-801-8800.

In Somali:

South-Western City Schools waxay qaadi doonaan talaabooyin macquul ah si loo hubiyo in shaqsiyaadka aqoonta u leh Ingiriisiga xadidan (LEP) ay helaan macno leh iyo fursad loo siman yahay inay kaga qaybgalaan dhammaan adeegyada, waxqabadyada, iyo barnaamijyada laga heli karo dhammaan degmada. Waa nidaamka SWCSD in la hubiyo in xiriir macno leh lala yeesho ardayda LEP iyo qoysaskooda loona gudbiyo macluumaadka la xiriira waxbarashada ardayda oo dhan. Dhammaan adeegyada lagama maarmaanka u ah u hoggaansanaanta siyaasaddan waxaa la siin doonaa ardayda iyo qoysaskooda u baahan caawimaaddaas oo bilaash ah. Caawimaad, wac 614-801-8800.